Przeglądy gaśnic

Coroczne przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek utrzymywać gaśnice w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Wynika to z przepisów prawa. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) – Art. 4, ust. 1, pkt 3
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – § 3, ust. 2.