Oferta

  1. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego:

Koszt wykonania instrukcji zaczyna się od 1000 zł. Zależy ona od złożoności budynku i jest określana indywidualnie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest indywidualnym opracowaniem zawierającym całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Ww. dokument wykonuje się dla obiektu lub jej części jeżeli występuje w nim strefa zagrożenia wybuchem lub jego kubatura przekracza 1000 m3.

  1. Coroczne przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne:

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków mają obowiązek utrzymywać gaśnice w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej. Wynika to z przepisów prawa. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

  1. Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych, zaworów hydrantowych i hydrantów zewnętrznych.

Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

Wymagania dotyczące hydrantów zewnętrznych określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia
w wodę oraz dróg pożarowych. Hydranty powinny spełniać szereg wymagań, w tym m.in.:

  • Wydajność hydrantu zewnętrznego dla jednostek osadniczych powinna być nie mniejsza niż 10 dm3/s,
  • Wydajność hydrantu zewnętrznego dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 osób powinna być nie mniejsza niż 5 dm3/s,
  • Hydranty powinny być rozmieszczone co 150m lecz nie dalej niż 75m od chronionych budynków,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Do sporządzanych protokołów istnieje możliwość dołączenia mapy badanych hydrantów zewnętrznych.