Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Koszt wykonania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zaczyna się od 1000 zł. Zależy ona od złożoności budynku i jest określana indywidualnie. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest opracowaniem zawierającym całokształt spraw związanych z bezpieczeństwem pożarowym obiektu. Powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które mają wpływ na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Ww. dokument wykonuje się dla obiektu lub jej części jeżeli występuje w nim strefa zagrożenia wybuchem lub jego kubatura przekracza 1000 m3.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) – § 6