Badanie hydrantów zewnętrznych

Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

Każde badanie hydrantu dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.

Wymagania dotyczące hydrantów zewnętrznych określono w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Hydranty powinny spełniać szereg wymagań, w tym m.in.:

  • Wydajność hydrantu zewnętrznego dla jednostek osadniczych powinna być nie mniejsza niż 10 dm3/s,
  • Wydajność hydrantu zewnętrznego dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000 osób powinna być nie mniejsza niż 5 dm3/s,
  • Hydranty powinny być rozmieszczone co 150m lecz nie dalej niż 75m od chronionych budynków,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów: Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej.

Do sporządzanych protokołów istnieje możliwość dołączenia mapy badanych hydrantów zewnętrznych.